အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး

Thursday, September 28, 2006

အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ထည့္မထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးလုိ အခြံခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။

အခ်စ္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ျခင္း မ႐ွိေစရ။
မင္းလူ

3 comments:

Wut Yee Htike said...

is it true? i am jsut curious.

Wut Yee Htike said...

is it true? i am just curious.

mgthantzin said...

think so.. that's what minn lu said