၀န္ေဆာင္မႈဆုိတာ

Monday, August 14, 2006

၀န္ေဆာင္မႈဆိုတာ ဘာလဲ။
၀န္ေဆာင္မႈကုိ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူသူသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ စနစ္တြင္ ႐ွိရမည္။
#ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္ကုိ ဥပမာ ေပးပါမည္။ ဆံပင္ညွပ္ခ်ိန္တြင္ ဆံပင္ညွပ္မည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ ဆံပင္ညွပ္ ဆုိင္တြင္႐ွိရမည္။

၀န္ေဆာင္မႈကုိ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူသူသည္ မိမိစိတ္တုိင္းက်မႈကို ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။
#ဆံပင္ညွပ္ရာတြင္ မိမိညွပ္လုိသည့္ ပံုစံကုိ ေပ်ာ္ႏုိင္သည္။ (တိက်သည့္ ပံုစံမ႐ွိပါ။ မိမိ စိတ္တုိင္းက် ပံုသြင္းႏုိင္သည္။)

၀န္ေဆာင္မႈကို ထုတ္လုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ သံုးစြဲခ်ိန္မွာ ဆက္တုိက္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ သိုေလွာင္၍မရ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္၍မရ။
#ဆံပင္ညွပ္ရန္ ပုိက္ဆံႀကိဳေပး၍မရ။ ေနာက္တစ္ေနရာ ေျပာင္းညွပ္၍မရ။

ထုတ္ကုန္ နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ကြာျခားခ်က္

၁။ ထုတ္ကုန္ကို ထိေတြ႔၍ရသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ထိေတြ႔၍မရ။
၂။ ထုတ္ကုန္ကုိ ၀ယ္ယူခ်ိန္တြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ လႊဲေျပာင္းသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း မ႐ွိ။
၃။ ထုတ္ကုန္ကုိ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်၍ ရသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမွာ မျဖစ္ႏုိင္။
၄။ ၀ယ္ယူျခင္းမျပဳမီ ထုတ္ကုန္ကုိ ျပႏုိင္သည္။ ၀န္ယူျခင္းမျပဳမီ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ မတည္႐ွိႏုိင္ေသး။
၅။ ထုတ္ကုန္ကုိ ဂုိေဒါင္တြင္ သုိေလွာင္ႏုိင္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ သိုေလွာင္မထားႏုိင္။
၆။ ထုတ္ကုန္ကုိ မသံုးစြဲခင္ ႀကိဳတင္ထုတ္လုပ္ထားရသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ထုတ္လုပ္ ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚသည္။
၇။ ထုတ္ကုန္ကုိ သယ္ယူတင္ပို႔ႏုိင္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ မျပဳႏုိင္။ (သို႔ေသာ္ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားကုိေတာ့ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သည္။)
၈။ ထုတ္ကုန္ကုိ ေရာင္းသူမွ ထုတ္လုပ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ထုတ္လုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၀ယ္ယူသူမွ တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ ပတ္သက္သည္။
၉။ ေရာင္းသူ ကုမၸဏီႏွင့္ ၀ယ္သူၾကားတြင္ တုိက္႐ုိက္မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္တည္ႏုိင္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈ လုိအပ္သည္။

0 comments: