လက္ေဆာင္

Monday, August 14, 2006

ကိုယ္ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ကုို ျငင္းပါ။
လက္ေဆာင္မွာပါတဲ့ ေစတနာကုိုေတာ့ မျငင္းပါနဲ႔ကြာ။

0 comments: